Praktisch maandblad voor primair onderwijs
Home Voorwaarden

Voorwaarden

Artikel 1: Begrippen
• L.C.G. Malmberg B.V. wordt ‘Malmberg’ genoemd.
• De afnemer van zaken en diensten van Malmberg wordt ‘afnemer’ genoemd.

Artikel 2: Toepasselijkheid
• Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door Malmberg worden gesloten, tenzij Malmberg zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord heeft verklaard. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan afnemer geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
• Indien partijen afspraken maken die inhoudelijk afwijken van deze algemene voorwaarden, dan gaan de specifieke contractsbepalingen voor deze algemene voorwaarden gelden.

Artikel 3: Overeenkomst
• Bestellingen met een factuurwaarde van meer dan € 5.000,– dienen schriftelijk dan wel elektronisch te worden aangeleverd.
• De overeenkomst komt tot stand nadat de bestelling of opdracht schriftelijk, elektronisch dan wel telefonisch bij Malmberg is ingediend.
• De overeenkomst wordt steeds onder de opschortende voorwaarde aangegaan van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten en/of diensten, alsmede dat uit door Malmberg ingewonnen informatie de naar Malmbergs oordeel voldoende kredietwaardigheid van afnemer blijkt. Eventueel kan om een bankgarantie worden gevraagd.
• Malmberg behoudt zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 4: Uitvoering dienstverlening
• Malmberg zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Malmberg staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
• Malmberg heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder kennisgeving aan afnemer. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
• Indien door Malmberg of door Malmberg ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van afnemer of een door afnemer aangewezen locatie, draagt afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5: Prijzen
Alle aangeboden prijzen en condities in de catalogus, in bijzondere bepalingen of anderszins, zijn steeds vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De genoteerde prijzen zijn indien niet uitdrukkelijk anders vermeld inclusief BTW. Onvoorziene prijsverhogingen door onze leveranciers al of niet met terugwerkende kracht, alsmede wijzigingen in de koersverhoudingen, invoerrechten, omzetbelasting, of wettelijke loonronden geven Malmberg het recht naar keus de dienovereenkomstige hogere prijs in rekening te brengen, dan wel de overeenkomst te ontbinden. In het geval van prijsverhoging heeft ook afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6: Levertijden
• Levertijd wordt bij benadering opgegeven en geldt niet als fatale termijn.
• Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft afnemer niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
• Levering in gedeelten is toegestaan.

Artikel 7: Overmacht
• In geval van overmacht heeft Malmberg het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat Malmberg daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
• Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie is begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Malmberg geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Malmberg niet in staat is haar verplictingen na te komen. In elk geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen en werkstakingen bij Malmberg c.q. bij haar leveranciers en wanprestaties door leveranciers van Malmberg.
• Indien Malmberg bij een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting heeft voldaan, is Malmberg gerechtigd de reeds verrichte prestaties te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
• De door Malmberg geleverde zaken blijven het volledig eigendom van Malmberg, totdat zij door of namens afnemer geheel zijn betaald. De geleverde zaken kunnen, zolang geen volledige betaling heeft plaatsgehad, te allen tijde door Malmberg worden teruggenomen, terwijl afnemer als dan verplicht zal zijn deze zaken terstond op eerste aanmaning franco aan Malmberg te retourneren.
• De verkochte zaken blijven in eigendom tot zekerheid van Malmberg, ook zolang Malmberg vorderingen heeft of zal krijgen uit hoofde van eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten.
• Afnemer is slechts gerechtigd om over de zaken te beschikken in de gewone bedrijfsuitoefening. Afnemer heeft in geval van toegestane verkoop de verplichting om op het eerste verzoek van Malmberg zijn desbetreffende vordering op zijn debiteur te verpanden of over te dragen. Onder de gewone bedrijfsuitoefening valt in elk geval niet het verpanden van deze zaken.
• In het geval van niet-betaling van een opeisbaar bedrag, daaronder begrepen niet-betaling binnen de overeengekomen termijn, aanvraag surséance van betaling, faillissement, toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van afnemer, heeft Malmberg het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst het geleverde waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is als haar eigendom terug te nemen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd het recht om vergoeding te verlangen voor niet genoten winst en/of geleden verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke Malmberg heeft ineens en dadelijk opeisbaar.

Artikel 9: Betaling
• Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Verrekening is niet toegestaan.
• Betaling kan niet worden opgeschort op grond van beweerdelijk ondeugdelijke levering of op grond van het feit dat de levering nog niet compleet is, onverminderd het bepaalde in artikel 13.
• Indien afnemer met prompte betaling op de vervaldatum in gebreke blijft, heeft Malmberg het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Malmberg om daarnaast vergoeding van geleden schade te vorderen. Niet-betaling op de vervaldag heeft in ieder geval het vervallen van eventuele met afnemer overeengekomen kortingen en eventuele garanties ten gevolge.
• Van rechtswege worden bij niet-betaling alle door afnemer krachtens andere facturen of uit anderen hoofde aan Malmberg verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar. De vordering van Malmberg op afnemer is voorts onmiddellijk opeisbaar, indien afnemer van ondernemingsvorm verandert, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot liquidatie overgaat, overlijdt of, in geval van een vennootschap, wordt ontbonden, zomede indien door derden op zaken en/of vorderingen van afnemer beslag wordt gelegd.
• Bij niet-nakoming van zijn verplichtingen is afnemer een contractuele rente van 1,5% per maand verschuldigd, , alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Malmberg voor de inning van haar vordering maakt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag inclusief BTW, zulks met een minimum van € 100,-.

Artikel 10: Leveringscondities
• Tenzij anders is overeengekomen en behoudens het bepaalde onder b van dit artikel, geldt dat de zaken voor rekening en risico van Malmberg worden afgeleverd op de overeengekomen plaats van aflevering. Het uitladingsrisico is daarbij voor rekening van afnemer. Bij internationale leveringen geldt het leveringsbeding DDU van – de laatste versie van – de Incoterms.
• Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen behoudt Malmberg zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.
• Als tijdstip van levering geldt de datum van verzending van de zaken.
• Afspraken over uitlevering worden in onderling overleg gemaakt.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten
• Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder auteurs-, merk-, model- en databankrechten, knowhow en alle soortgelijke rechten – die rusten op en verbonden zijn aan de door Malmberg geleverde producten en/of diensten komen toe aan Malmberg en/of aan haar licentiegevers. Malmberg garandeert niet dat de aan afnemer geleverde producten en/of diensten geen inbreuk maken op enig (intellectueel eigendoms)recht van derden. De tussen Malmberg en afnemer tot stand gekomen overeenkomst houdt geen overdracht in van die rechten aan afnemer, tenzij een en ander uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Malmberg en afnemer is overeengekomen.
• Afnemer dient alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder auteurs-, merk-, model- en databankrechten, knowhow en alle soortgelijke rechten – die rusten op en verbonden zijn aan de door Malmberg geleverde producten en/of diensten te respecteren. Het is afnemer niet toestaan de door Malmberg geleverde producten en/of diensten of delen ervan op enigerlei wijze te kopiëren dan wel op enige andere wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij een en ander uitdrukkelijk en schriftelijk met Malmberg is overeengekomen.
• Indien afnemer met de door Malmberg geleverde producten en/of diensten inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Malmberg en/of derden, dan is afnemer aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. Afnemer vrijwaart Malmberg tegen iedere aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op die rechten, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Malmberg. Indien sprake is van (vermeende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Malmberg en/of derden, dan is Malmberg gerechtigd (onder meer) de levering van producten en/of diensten aan afnemer op te schorten of te beëindigen.
• Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende de auteursrechten, merkrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom op of in de producten te verwijderen of te wijzigen.
• Het is afnemer niet toegestaan de door Malmberg geleverde producten en/of diensten zonder toestemming van Malmberg te gebruiken, anders dan in het kader van het tussen Malmberg en afnemer in de overeenkomst overeengekomen gebruik. De door Malmberg geleverde producten mogen door afnemer niet aan derden worden verhuurd, dan met toestemming van Malmberg en na het bereiken van overeenstemming tussen afnemer en Malmberg over de ter zake te betalen billijke vergoeding.
• Afnemer is verplicht van diegene aan wie afnemer – al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook – producten en/of diensten van Malmberg ter beschikking stelt, te bedingen dat diegene de in dit artikel 11 genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding aan derden zal opleggen. In het geval afnemer voornoemde verplichting schendt, is afnemer jegens Malmberg aansprakelijk en gehouden de door Malmberg als gevolg van die schending geleden schade te vergoeden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
• Iedere aansprakelijkheid van Malmberg en van haar personeel voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Malmberg is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
• Malmberg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten of de geleverde diensten van Malmberg.
• Iedere aansprakelijkheid van Malmberg jegens afnemer is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat afnemer uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Malmberg verschuldigd is.
• Malmberg heeft het recht de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, indien voor of tijdens de uitvoering daarvan wordt geconstateerd c.q. er aanwijzingen blijken te zijn, dat afnemer zijn verplichtingen niet na zal (kunnen) komen. Malmberg zal de uitvoering van de overeenkomst hervatten op het moment dat voldoende zekerheid is geboden dat afnemer aan zijn verplichtingen zal voldoen.

Artikel 13: Reclames
• Reclames dienen binnen één week na afleveringsdatum schriftelijk of elektronisch ter kennis van Malmberg te worden gebracht. Indien binnen deze termijn door Malmberg geen schriftelijke of elektronische reclames zijn ontvangen, wordt Malmberg geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
• Wordt een reclame ingewilligd, dan kan naar keuze van Malmberg het geleverde voor rekening van Malmberg hersteld worden dan wel tot vervanging van het geleverde overgegaan worden, waarbij de vervoerskosten voor rekening van Malmberg komen. Reclames kunnen nimmer leiden tot verdere verplichtingen voor Malmberg.

Artikel 14: Geschillen
• Op alle overeenkomsten tussen Malmberg en afnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
• Alle geschillen, voortvloeiende uit met afnemer gesloten overeenkomsten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.